۰۳۱۵۲۶۲۴۶۱۲
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

آگهی مزایده آموزش پرورش باغ بهادران

آگهی مزایده آموزش پرورش باغ بهادران برای واگذاری ۸ واحد تجاری به صورت اجاره سالیانه در خیابان امام حسین منتشر شد.

در این آگهی اجاره ماهیانه مغازه ها درج شده است و طی صحبت با امور حقوقی آموزش و پرورش مشخص شد که این واحد ها به صورت سالیانه و بدون نیاز به پول پیش (رهن) به بالاترین پیشنهاد رائه می شوند.

جهت بازدید از این مغازه ها می توانید روزهای دوشنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۲۰ بهمن به محل مغازه ها مراجعه کنید. همچنین برای شرکت در مزایده باید فرم شرکت در مزایده را از امور حقوقی تحویل بگیرید.